Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od dnia 04.02.2022 do 28.02.2022. Kandydaci na uczestników projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu Regulaminu.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w rekrutacji do Projektu jest złożenie:

  1. Formularza rekrutacyjnego,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w oryginale w Biurze Projektu – w siedzibie Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok.

Z uwagi na wiek uczestników/uczestniczek projektu wszystkie dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji i do udziału w projekcie podpisane powinny być przez rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie i biorą pełną odpowiedzialność za podjęcie tej decyzji. Uczestnik Projektu o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie powiadomiony telefonicznie i/lub mailowo.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na liście zakwalifikowanych do projektu zobowiązani są do złożenia dokumentów: Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia – Dane uczestników indywidualnych projektu, podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie. W przypadku niedostarczenia przez rodziców/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów uczestnik/uczestniczka zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych uczestników, a na jego miejsce zostanie zakwalifikowany uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej.

Ogłaszamy nabór dodatkowy do Przedszkola „Akademia Kreatywnych Dzieci„. Czekamy na zgłoszenia w terminie 02.03 – 31.03.2022 roku. Zapewniamy bezpłatną opiekę, opiekę, edukację i fantastyczne, bezpłatne zajęcia dodatkowe! Rodzic opłaca jedynie wyżywienie!

Nie zwlekaj! Jak najszybciej złóż formularz rekrutacyjny!

Zadzwoń:
669 108 165

Adres:
ul. Kreatywna 11, 15-161 Białystok