Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

 • stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 30 (16 M i 14K) dzieci w Białymstoku w wieku 3- 6 lat,
 • nabycie kompetencji przez 4 nauczycieli,
 • podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Okres realizacji projektu od 01.01.2022 do 30.06.2023
Wartość projektu: 993 706,95 zł
Dofinansowanie: 844 646,31 zł

Grupy docelowe projektu

Projekt „Akademia Kreatywnych Dzieci” skierowany jest do 30 dzieci (16 M i 14 K) w wieku przedszkolnym w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego i 4 nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu. Wszyscy uczestnicy zamieszkują w rozumieniu KC uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

 

Osiągnięciu celu projektu będzie służyła realizacja następujących zadań:

 1. Organizacja przedszkola – adaptacja i doposażenie nowych oddziałów przedszkolnych w budynku przy ulicy Kreatywnej 11 w Białymstoku.
 2. Funkcjonowanie nowych oddziałów przedszkolnych – zapewnienie opieki 30 dzieci w 2 grupach mieszanych.
 3. Zajęcia specjalistyczne, wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy.
 4. Zajęcia doskonalące umiejętności uniwersalne i kompetencje kluczowe.
 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli – szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe.

Opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres 12 miesięcy od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. Opieka dla 30 dzieci w przedszkolu w ramach projektu obejmuje:

 • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 6.30-17.30 od poniedziałku do piątku,
 • pełne wyżywienie.

W ramach Projektu dzieci w przedszkolu będą miały możliwość korzystania z zajęć:

a) doskonalących umiejętności uniwersalne i kompetencje kluczowe:

 • Mały poliglota – wstęp do dwujęzyczności,
 • Mały programista – zajęcia z robotyki i programowania,
 • Mały matematyk,
 • Mały odkrywca

b) specjalistycznych:

 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • logopedycznych,
 • zajęć z psychologiem

Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu projektu.

Projekt „Akademia Kreatywnych Dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SEKO” Tadeusz Boruch