Metody pracy

Metody pracy Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

(Konfucjusz)

W Szkole Podstawowej Innowacyjnej Edukacji uważamy, iż nauka przez doświadczenie jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy. Dlatego stawiamy na aktywizujące metody pracy. Uczymy poprzez twórcze działanie dziecka, zabawy, filmy, książki, projekty, a w przypadku języków obcych – poprzez codzienny kontakt z językiem, naturalne sytuacje życiowe oraz konwersacje.

W naszej kreatywnej szkole do przekazywania wiedzy z różnych dziedzin wykorzystujemy również najnowsze technologie w postaci robotów edukacyjnych: Dash, Dot i Lego, monitorów multimedialnych, tabletów, laptopów, e-booków. Narzędzia multimedialne takie jak: prezentacje i gry interaktywne, plansze demonstracyjne, gry edukacyjne online podnoszą atrakcyjność zajęć, pozytywnie motywując uczniów do pracy.

Dbamy o holistyczny, całościowy rozwój naszych uczniów. Wykorzystujemy do tego różnorodne formy edukacji pozaszkolnej, biorąc udział w różnych formach aktywności, proponowanych przez instytucje zewnętrzne: warsztatach malarskich lub rzeźbiarskich, wycieczkach, wizytach studyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Szkoła bez prac domowych

Tak, to możliwe. Udowadniamy to na co dzień. Wymaga to jednak efektywnej pracy na lekcji zarówno od nauczycieli, jak i uczniów. Po prostu zadania, które uczeń otrzymałby do domu, wykonuje w szkole pod okiem nauczyciela. Dzięki temu mamy pewność, że praca została wykonana samodzielnie i odzwierciedla rzeczywistą wiedzę i umiejętności dziecka.

Brak pracy domowej nie obejmuje czytania oraz utrwalania słownictwa z języków obcych. Mamy jednak nadzieję, że nasi uczniowie i rodzice traktują obcowanie z książkami jako przyjemność, a nie obowiązek.

Stopniowo wprowadzamy również metodą małych projektów dodatkowe, nadobowiązkowe zadania, które uczniowie chętni mogą wykonywać w czasie wolnym i przedstawić je nauczycielowi w uzgodnionym terminie. To zachęta do samodzielnego poszukiwania informacji w dowolnych źródłach, rozwijania pasji i zainteresowań.

Brak pracy domowej nie oznacza zakazu pracy poza szkołą. Jeśli uczeń lub rodzic mają ochotę mogą dowolnie poszerzać zasób wiedzy w czasie wolnym.

Ocenianie kształtujące

To program, którego celem jest podniesienie efektywności nauczania i uczenia się. W naszej ocenie obecnie to najbardziej efektywny model pracy z uczniem, partnerskiej współpracy z nim i rodzicem. Pozwala to stworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się, wzmacniać w uczniach poczucie własnej wartości, zwiększać ich zaangażowanie w naukę oraz zachęca ich do samodzielności, co jest dla nas ważnym celem.

W naszej szkole podstawowej obecnie stosowane będą następujące elementy oceniania kształtującego:

– informowanie uczniów na początku lekcji jaki będzie cel zajęć oraz na jakie pytanie kluczowe będą poszukiwać odpowiedzi podczas niej,

– NaCoBeZu czyli na co będziemy zwracać uwagę – informowanie uczniów na początku lekcji lub przed wykonaniem zadania jakie będą kryteria oceny,

– kolorowe światełka, z których uczniowie korzystają w trakcie lekcji: zielone – rozumiem polecenie i dobrze sobie radzę, żółte – mam problem, potrzebuję wsparcia, czerwone – potrzebuję pomocy, bo nie rozumiem.

Zielony ołówek

Metoda, w której nauczyciel zaznacza uczniowi na zielono to, co wykonało dobrze, zamiast skreślać na czerwono to, co się nie udało. Takie działanie ma na celu podkreślanie dziecku jego mocnych stron i pozytywne motywowanie go do pracy.

Niezależnie od tego dziecko dostaje informację zwrotną, nad czym powinno popracować i które elementy wymagają doskonalenia.

Metoda projektu

Od najmłodszych klas pracujemy tą wszechstronnie rozwijającą i bardzo skuteczną metodą edukacji. Realizowane przez nas projekty dotyczą różnych dziedzin: języków obcych i kultury, zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, czytelnictwa. Realizację projektów urozmaicają i wzbogacają obecne na co dzień w naszej szkole multimedia.

Lubimy projekty, bo znacznie poszerzają one wiedzę uczniów, pogłębiają edukację szkolną wzbogacając ją o dodatkowe wiadomości, a zarazem są mocno powiązane z praktycznymi aspektami życia. Uczą samodzielności, zwiększają motywację do działania i poczucie odpowiedzialności ucznia za proces edukacji. Wykształcają również umiejętności ważne nie tylko w szkole, ale i w życiu, takie jak: planowanie i organizacja pracy, gromadzenie i selekcjonowanie informacji, współpraca i komunikowanie w grupie, prezentacja wyników pracy.

Edukatorium

To przygotowane przez nauczycieli dodatkowe zadania lub projekty do wykonania przez chętnych uczniów w czasie wolnym. Dzięki nim dzieci mogą wykazać się pogłębioną wiedzą z różnych dziedzin, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz prezentować je innym. Zadania często wykraczają poza program nauczania. Dają uczniowi dowolność w wyborze i sposobie przedstawienia tematu. Nie są obowiązkowe, ale są premiowane.

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!